Проектът

Гражданите на ЕС вземат предвид различни съображения, когато купуват продукти. Качеството на продукта е най-важният въпрос за потребителите (97%), следван от цената на продукта (87%) и въздействието му върху околната среда (84%). Най-малко важен фактор за потребителите е марката на продукта (46%). Тези резултати показват, че политиките, които повишават доверието на потребителите в екологичните твърдения на зелените продукти, ще насърчат по-голяма консумация на екологично чисти продукти, дори ако тези продукти са малко по-скъпи.

Предложеният проект има за цел да разработи нови иновации и/или да подобри съществуващите методи за производство, стандартизация и маркетинг, щадящи околната среда, фокусирани върху намаляване на въглеродния отпечатък на всички етапи на производството, от производителя до крайната точка на разпространение. В този случай проектът ще предостави възможност, чрез инструментите, които ще бъдат разработени (протокол за многокритериален анализ), да се подкрепят нови – иновативни бизнес практики в трансграничния регион, за да се диференцират продуктите на сектора и да се задоволяват непрекъснато нарастващите нужди на потребителя. Въвеждането на нови методи и процеси продължава в съвременната бизнес среда, в резултат на което наблюдението на тенденциите и адаптирането и подобряването на продуктите е от съществено значение за „оцеляването“ на предприемачите. Горната рамка е от голямо значение в трансграничната зона, където се счита за необходима постоянна подкрепа и обучение.

Подходът на предложения проект е да обучи персонала в първичния, вторичния и третичния сектор и предприемачите, участващи в сектора на хранително-вкусовата промишленост, относно протоколи за използване на намалени въглеродни отпечатъци. На второ ниво ще се провеждат семинари и работни срещи за популяризиране на тези продукти на вътрешните пазари, както и на пазари, които са установили специфични правила.

Резултатът от целия проект ще бъде създаването на регионална „марка“, базирана на трансгранично бизнес сътрудничество. Трансграничният регион, въпреки своите сравнителни предимства, има „ниски“ резултати по отношение на иновациите в предприемачеството и междусекторната взаимосвързаност между различните бизнес сектори. Предложеният проект обхваща много важен параметър, този на екологично чистите продукти, което е основната тенденция на пазара днес, осигурявайки рамка за съвместна работа на бизнес средата в трансграничния регион с цел производство, стандартизиране и насърчаване на ниски въглеродни емисии. до нулев въглероден отпечатък на пазарите.

Основните бенефициенти на проекта са МСП от трансграничния регион, които са активни, както и бъдещите предприемачи от сектора, които могат от самото начало да определят рамката на производство, стандартизация и разпространение на своите продукти с цел пазари, които изискват специални характеристики за сертифициране, но и създаването на висококачествени продукти с добавена стойност. По-специално, акцентът ще бъде поставен върху младото предприемачество, съществуващите стартиращи предприятия (един или два такива предприятия ще участват в политически действия) с цел подкрепа на нисковъглеродни продукти и свързването им с бизнес мрежи. За потенциални бизнеси в сферата на младежкото предприемачество ще се провеждат специфични информационни събития чрез семинари с цел навременна и достоверна информация, съобразно изискванията на гореизброените пазари.


БЮДЖЕТ: €549,972.50

СХЕМА НА ФИНАНСИРАНЕ: 85% ЕС И 15% Национално участие