Το Εργο

ENHANCEMENT OF BUSINESS BRANDING THROUGH THE DEVELOPMENT OF A CARBON FOOTPRINT EVALUATION SYSTEM IN THE CROSS BORDER AREA με ακρωνύμιο "CB CARBONFREE"

Οι πολίτες της ΕΕ λαμβάνουν υπόψη διάφορες εκτιμήσεις όταν αγοράζουν προϊόντα. Η ποιότητα του προϊόντος είναι το πιο σημαντικό ζήτημα για τους καταναλωτές (97%), ακολουθούμενη από την τιμή του προϊόντος (87%) και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του (84%). Ο λιγότερο σημαντικός παράγοντας για τους καταναλωτές είναι η επωνυμία του προϊόντος (46%). Αυτά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι οι πολιτικές που αυξάνουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στους περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς των πράσινων προϊόντων θα ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων ακόμη και αν αυτά τα προϊόντα ήταν κάπως ακριβότερα. 

Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στην ανάπτυξη νέων καινοτομιών ή/και στη βελτίωση των υφιστάμενων μεθόδων παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας, φιλικές προς το περιβάλλον, εστιασμένες στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα σε όλα τα στάδια της παραγωγής, από τον παραγωγό έως το τελικό σημείο διάθεσης. Σε αυτή την περίπτωση το έργο θα δώσει τη δυνατότητα, μέσω των εργαλείων που θα αναπτυχθούν (πρωτόκολλο πολυκριτηριακής ανάλυσης) να υποστηρίξουν νέες – καινοτόμες επιχειρηματικές πρακτικές στη διασυνοριακή περιοχή ώστε να διαφοροποιηθούν τα προϊόντα του κλάδου και να ικανοποιηθούν οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του τον καταναλωτή. Η εισαγωγή νέων μεθόδων και διαδικασιών βρίσκεται σε εξέλιξη στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα η παρακολούθηση των τάσεων και η προσαρμογή και βελτίωση των προϊόντων να είναι απαραίτητη για την «επιβίωση» των επιχειρηματιών. Το παραπάνω πλαίσιο έχει σημαντική σημασία στη διασυνοριακή περιοχή όπου κρίνεται απαραίτητη η συνεχής υποστήριξη και εκπαίδευση. 

Η προσέγγιση του προτεινόμενου έργου αφορά την εκπαίδευση του προσωπικού και των επιχειρηματιών του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα που εμπλέκονται στον αγροδιατροφικό τομέα σχετικά με τα πρωτόκολλα χρήσης μειωμένου αποτυπώματος άνθρακα. Σε δεύτερο επίπεδο, θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια και εργαστήρια για την προώθηση των προϊόντων αυτών στις εγχώριες αγορές καθώς και σε αγορές που έχουν θεσπίσει συγκεκριμένους κανόνες. 

Το αποτέλεσμα του όλου έργου θα είναι η δημιουργία ενός περιφερειακού «εμπορικού σήματος»» που θα βασίζεται στη διασυνοριακή επιχειρηματική συνεργασία. Η διασυνοριακή περιοχή, παρά τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, έχει «χαμηλά» αποτελέσματα όσον αφορά την καινοτομία στην επιχειρηματικότητα και τη διατομεακή διασύνδεση μεταξύ των διαφόρων επιχειρηματικών τομέων. Το προτεινόμενο έργο έρχεται να καλύψει μια πολύ σημαντική παράμετρο, αυτή των φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, που αποτελεί την κύρια τάση της αγοράς σήμερα, παρέχοντας ένα πλαίσιο συνεργατικής λειτουργίας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη Διασυνοριακή περιοχή με στόχο την παραγωγή, τυποποίηση και προώθηση χαμηλών εκπομπών άνθρακα. σε μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα στις αγορές. 

Οι κύριοι δικαιούχοι του έργου είναι οι ΜΜΕ της διασυνοριακής περιοχής που δραστηριοποιούνται καθώς και οι υποψήφιοι επιχειρηματίες του κλάδου που μπορούν από την αρχή να καθορίσουν το πλαίσιο παραγωγής, τυποποίησης και διάθεσης των προϊόντων τους με στόχο αγορές που απαιτούν ειδικά χαρακτηριστικά πιστοποίησης αλλά και δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ειδικότερα, θα δοθεί έμφαση στη νεανική επιχειρηματικότητα, σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο λειτουργίας (μία ή δύο επιχειρήσεις αυτού του τύπου θα συμμετέχουν σε δράσεις πολιτικής) με στόχο την υποστήριξη προϊόντων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα και τη σύνδεσή τους με επιχειρηματικά δίκτυα. Για πιθανές επιχειρήσεις στον τομέα της νεανικής επιχειρηματικότητας, θα πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες εκδηλώσεις ενημέρωσης μέσω σεμιναρίων με στόχο την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραπάνω αγορών.


Διάρκεια έργου: 24 μήνες

Ημερομηνία έναρξης: 13/04/2021


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 549.972,50 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ: 85% ΕΕ ΚΑΙ 15% Εθνική Συμμετοχή