Συμμετοχή του ΣΕΒΕ στο FOODEXPO στην Αθήνα

Ο ΣΕΒΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος, συμμετείχε με περίπτερο στην μεγαλύτερη έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOODEXPO στην Αθήνα, 18-20 Mαρτίου 2023, στην οποία εκπροσωπήθηκαν και εταιρείες μέλη του που θα υιοθετήσουν δωρεάν ένα πρωτόκολλο μείωσης των εκπομπών άνθρακα, που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του υλοποιούμενου προγράμματος μπορείτε να βρείτε στο https://site.cbcarbonfree.eu/.

  The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.